SBBDRV vindt uw privacy belangrijk. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens SBBDRV verzamelt, hoe deze worden verwerkt en voor welk doel.

Wie zijn wij?

SBBDRV heet voluit Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen De Ronde Venen.

De Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen DRV is opgericht in 2004 met als doel: het bevorderen van een ongestoord gebruik van goederen en zaken op bedrijventerreinen en winkelgebieden in de gemeente De Ronde Venen door de bij de stichting aangesloten ondernemingen alsmede ten behoeve van het algemeen belang.

Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen DRV, gevestigd te De Ronde Venen, kantoorhoudende te Croonstadtlaan 111, 3641 AL Mijdrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://sbbderondevenen.nl/

SBB De Ronde Venen
Postbus 250
3640 AG Mijdrecht

Tel: 0297-291616
Email: sbbdrv@derondevenen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen De Ronde Venen verwerkt uw persoonsgegevens maar niet meer dan nodig is om de activiteiten in de volgende paragraaf uit te voeren. We verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Beeldmateriaal dat gegenereerd wordt door de camera`s;
 • datum, tijdstip en locatie waar(op) de opnamen zijn gemaakt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Op het bedrijventerrein en het winkelgebied in Mijdrecht is camerabeveiliging. De camerabeveiliging heeft als doel de bescherming van de veiligheid en gezondheid van de daar aanwezige personen en eigendommen en het vastleggen en onderzoeken van incidenten.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens omdat dat noodzakelijk is voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang. Dat gerechtvaardigd belang is gelegen in de bescherming van de aanwezige personen en eigendommen, waarbij dit belang zwaarder weegt dan de belangen of de fundamentele rechten van degene om wiens persoonsgegevens het gaat.

Afspraken omtrent de camerabeelden zijn vastgelegd in het reglement camerabeveiliging.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

SBBDRV beveiligt uw persoonsgegevens om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

De bewaartermijn van de camerabeelden is 28 dagen, tenzij er een incident vastgelegd wordt. In geval van een incident worden de camerabeelden verwijderd na dat het incident is afgehandeld en de beelden niet langer nodig zijn.

Verstrekking aan derden

Op het moment dat SBBDRV een onderdeel van de taken uitbesteedt aan een andere partij, waarborgt zij uw privacy rechten onder andere door een verwerkersovereenkomst af te sluiten waarin afspraken worden gemaakt hoe met uw persoonsgegevens om moet worden gegaan. SBBDRV verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als hiervoor een wettelijke verplichting of grondslag zoals bedoeld in artikel 6 AVG aanwezig is. Uw gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht.

Uitoefening van uw privacy rechten

Personen die in beeld komen hebben recht op inzage in hun eigen persoonsgegevens, conform de AVG. Een inzageverzoek moet aan SBB worden gericht en zo duidelijk en specifiek mogelijk aangeven om welke locatie en tijdvak het gaat. Een beschrijving hiervan staat in het protocol uitvoering reglement camerabewaking.

Beeldmateriaal wordt alleen ter inzage gegeven na een belangenafweging conform het ge­stelde in de AVG: het recht op inzage mag niet ten koste gaan van het recht op privacy van andere personen die in beeld zijn. Het recht op inzage betreft uitsluitend de eigen per­soonsgegevens: alle persoonsgegevens betreffende andere personen worden dus onherkenbaar gemaakt. Als het buitensporig veel werk is om alle anderen te anonimiseren en het weinig bijdraagt aan het recht op inzage wordt een screenshot verstrekt waaruit blijkt dat de gegevens worden verwerkt, met een korte tekstuele toelichting op wat er verder te zien is.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. SBBDRV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand, op uw verzoek reageren.

U kunt een verzoek bij SBBDRV indienen ter uitoefening van de volgende rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens
 • Recht op rectificatie en/of aanvulling van uw persoonsgegevens
 • Recht op het laten verwijderen van uw persoonsgegevens
 • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Recht van bezwaar
 • Recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit.

 

Laatste wijziging privacyverklaring 16 april 2024.

Privacyverklaring

SBBDRV vindt uw privacy belangrijk. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens SBBDRV verzamelt, hoe deze worden verwerkt en voor welk doel.

Wie zijn wij?

SBBDRV heet voluit Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen De Ronde Venen.

De Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen DRV is opgericht in 2004 met als doel: het bevorderen van een ongestoord gebruik van goederen en zaken op bedrijventerreinen en winkelgebieden in de gemeente De Ronde Venen door de bij de stichting aangesloten ondernemingen alsmede ten behoeve van het algemeen belang.

Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen DRV, gevestigd te De Ronde Venen, kantoorhoudende te Croonstadtlaan 111, 3641 AL Mijdrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://sbbderondevenen.nl/

SBB De Ronde Venen
Postbus 250
3640 AG Mijdrecht

Tel: 0297-291616
Email: sbbdrv@derondevenen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen De Ronde Venen verwerkt uw persoonsgegevens maar niet meer dan nodig is om de activiteiten in de volgende paragraaf uit te voeren. We verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Beeldmateriaal dat gegenereerd wordt door de camera`s;
 • datum, tijdstip en locatie waar(op) de opnamen zijn gemaakt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Op het bedrijventerrein en het winkelgebied in Mijdrecht is camerabeveiliging. De camerabeveiliging heeft als doel de bescherming van de veiligheid en gezondheid van de daar aanwezige personen en eigendommen en het vastleggen en onderzoeken van incidenten.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens omdat dat noodzakelijk is voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang. Dat gerechtvaardigd belang is gelegen in de bescherming van de aanwezige personen en eigendommen, waarbij dit belang zwaarder weegt dan de belangen of de fundamentele rechten van degene om wiens persoonsgegevens het gaat.

Afspraken omtrent de camerabeelden zijn vastgelegd in het reglement camerabeveiliging.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

SBBDRV beveiligt uw persoonsgegevens om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

De bewaartermijn van de camerabeelden is 28 dagen, tenzij er een incident vastgelegd wordt. In geval van een incident worden de camerabeelden verwijderd na dat het incident is afgehandeld en de beelden niet langer nodig zijn.

Verstrekking aan derden

Op het moment dat SBBDRV een onderdeel van de taken uitbesteedt aan een andere partij, waarborgt zij uw privacy rechten onder andere door een verwerkersovereenkomst af te sluiten waarin afspraken worden gemaakt hoe met uw persoonsgegevens om moet worden gegaan. SBBDRV verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als hiervoor een wettelijke verplichting of grondslag zoals bedoeld in artikel 6 AVG aanwezig is. Uw gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht.

Uitoefening van uw privacy rechten

Personen die in beeld komen hebben recht op inzage in hun eigen persoonsgegevens, conform de AVG. Een inzageverzoek moet aan SBB worden gericht en zo duidelijk en specifiek mogelijk aangeven om welke locatie en tijdvak het gaat. Een beschrijving hiervan staat in het protocol uitvoering reglement camerabewaking.

Beeldmateriaal wordt alleen ter inzage gegeven na een belangenafweging conform het ge­stelde in de AVG: het recht op inzage mag niet ten koste gaan van het recht op privacy van andere personen die in beeld zijn. Het recht op inzage betreft uitsluitend de eigen per­soonsgegevens: alle persoonsgegevens betreffende andere personen worden dus onherkenbaar gemaakt. Als het buitensporig veel werk is om alle anderen te anonimiseren en het weinig bijdraagt aan het recht op inzage wordt een screenshot verstrekt waaruit blijkt dat de gegevens worden verwerkt, met een korte tekstuele toelichting op wat er verder te zien is.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. SBBDRV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand, op uw verzoek reageren.

U kunt een verzoek bij SBBDRV indienen ter uitoefening van de volgende rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens
 • Recht op rectificatie en/of aanvulling van uw persoonsgegevens
 • Recht op het laten verwijderen van uw persoonsgegevens
 • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Recht van bezwaar
 • Recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit.

 

Laatste wijziging privacyverklaring 16 april 2024.